+48 739 038 920 ul. Strońska 6A, 50-540 Wrocław
Godziny Otwarcia
11.00 - 21.30
Number #1
in Wrocław
Menu Online

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

Oraz Aplikacji Curry Karma

1. Postanowienia

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze strony internetowej www.currykarma.pl  oraz Aplikacji mobilnej Curry Karma w tym w szczególności prawa i obowiązki Administratora, Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektronicznych.
 2. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Sagarmatha Lilamani Kharel, Strońska 6a, 50-540 Wrocław, NIP: 7010221580, adres e-mail: info@currykarma.pl
 3. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest restauracja Curry Karma, działająca pod nazwą i adresem – Sagarmatha Lilamani Kharel, Strońska 6a 50-540 Wrocław, NIP: 7010221580, Regon 363288712, adres e-mail: info@currykarma.pl
 4. Przystępując do korzystania z sklepu internetowego na stronie www.currykarma.pl oraz z aplikacji mobilnej, Curry Karma. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu i że są one dla niego zrozumiałe oraz, że zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 5. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zawarciem z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Usług opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Definicje

 1. Usługodawca – restauracja Curry Karma, działająca pod nazwą i adresem – Sagarmatha Lilamani Kharel, Strońska 6a 50-540 Wrocław, NIP: 7010221580, adres e-mail: info@currykarma.pl
 2. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. 2013 r., poz. 1422), oferowane
  Użytkownikom w ramach strony, opisane w Regulaminie, a także możliwość złożenia zamówienia na stronie internetowej www.currykarma.pl oraz w aplikacji mobilnej, Curry Karma.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej www.currykarma.pl oraz z aplikacji mobilnej, Curry Karma, będąca osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Wiadomości systemowe – informacje i komunikaty przesyłane lub udostępniane w inny sposób Użytkownikom (aplikacja mobilna, strona internetowa, profile społecznościowe)

3. Przedmiot i warunki świadczonych usług

 1. Stronami umów o dostawę posiłków, napojów lub innych usług są: Użytkownik oraz Usługodawca.  Umowy zawarte w Serwisie uprawniają i zobowiązują uczestniczących Partnerów i Użytkowników.
 2. Umieszczenie menu na Profilu Restauracji nie stanowi wiążącej oferty Usługodawcy. Umowa jest zawierana w momencie wiążącego wysłania zamówienia przez Użytkownika.
 3. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony internetowe lub aplikacji mobilnej Curry Karma. Użytkownik składając zamówienia wybiera pozycje z udostępnionego Menu oraz określa strefę dowozu lub składa oświadczenie, że odbierze zamówienie osobiście.
 4. Usługodawca mając dostęp do panelu zamówień otrzymuje informacje o złożonym zamówieniu. Po zatwierdzeniu zamówienia, przesyłana jest wiadomość wraz potwierdzeniem przyjęcia oraz przybliżonym czasem dostawy, na adres poczty elektronicznej Użytkownika (osoby, która złożyła zamówienie), na adres email podany w zamówieniu.
 5. Każde zamówienie archiwizowane jest w postaci potwierdzenia mailowego na specjalnie stworzony adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 6. Usługodawca może potwierdzić zamówienie w formie telefonicznej. Niedokonanie wskazanej czynności zwiększa ryzyko możliwości niesfinalizowania zamówienia..
 7. Dostawa realizowana jest bezpośrednio przez Usługodawcę. Czas dostawy określany jest dla każdego zamówienia indywidualnie, nie może jednak przekroczyć 120 minut od chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku zamówień z wyprzedzeniem czasowym, zamówienie jest dostarczane o wskazanej przez Usługodawcę godzinie.
 8. Dokonanie płatności za złożone zamówienie jest obowiązkiem Użytkownika. Płatność może być dokonana przy odbiorze, bądź za pośrednictwem przelewu online.
 9. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe jedynie drogą telefoniczną na numer telefonu Usługodawcy podany po złożeniu zamówienia. Użytkownik ma obowiązek poinformować Usługodawcę o rezygnacji z zamówienia (lub ewentualnych zmian w nim) niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, pod rygorem konieczności dokonania zapłaty.

4. Obowiązki Użytkownika oraz Usługodawcy

 1. Zakazane jest wykorzystywanie usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Stron. W szczególności Użytkownik nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Użytkownika oraz Usługodawcę na szkodę majątkową jak i wizerunkową. Partner nie może wykorzystywać Serwisu w sposób, który w jakikolwiek sposób narażałby na szkodę Usługodawcę.
 2. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości, w tym w szczególności również wizualizacji oferowanych potraw na stronach internetowych innych Restauracji.
 3. Usługodawca zobowiązuje się realizować zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w sposób jaki można oczekiwać w związku z zamawianiem jedzenia/napojów w formie on-line. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność za dane umieszczane na jego Profilu Restauracji, w tym również za prawidłowe oznaczenie godzin pracy lokalu. Jeśli konieczne są zmiany w tym zakresie, Usługodawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich wprowadzenia w Panelu Administracyjnym Profilu Restauracji.

5. Reklamacja

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej info@currykarma.pl .
 3. Usługodawca informuje, iż w stosunku do zamówień Posiłków, zgodnie z art. 38 pkt 4)  Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje.
 4. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest Usługodawca. Użytkownik ma prawo do reklamacji Posiłku w przypadku, gdy jest on niezgodny z umową. Reklamację z tego tytułu Użytkownik zgłasza w formie pisemnej lub wiadomością e-mail Usługodawcy, w terminie przydatności do spożycia danego Posiłku.
 5. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenie ceny, usunięcie wady, wymiana posiłku na wolny od wad.
 6. Restauracja może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu uzupełnienia reklamacji poprzez złożenie wyjaśnień, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełnienia, jeżeli to było wymagane.
 7. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Usługodawca niezwłocznie informuje o tym Użytkownika i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub wydania Użytkownikowi pełnowartościowego Posiłku, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Użytkownikowi należną kwotę. Usługodawca wystawia Użytkownikowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca) w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 8. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Użytkownika I Usługodawcy. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Użytkownikiem a Usługodawcą dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
 9. Prawidłowo przesłana reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni. Termin z ten może ulec przedłużeniu, o czym Użytkownik lub Usługodawca zostanie poinformowany poprzez wiadomość email, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Administratora lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Użytkownika lub Usługodawcy dodatkowych informacji. Czas udzielania przez Użytkownika lub Usługodawcy dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji.

6. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
 2. O wszelkich zmianach Regulaminu informacje będą zamieszczane z siedmiodniowym wyprzedzeniem w Serwisie lub na adres poczty elektronicznej.
 3. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, nie wcześniej jednak, niż od dnia opublikowania w Serwisie zmienionego Regulaminu.
 4. Dla rozpatrywania ewentualnych sporów pomiędzy Stronami, w tym w szczególności pomiędzy Administratorem a Usługodawcą, właściwe jest prawo polskie oraz sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 5. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne w prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.